យើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរ ចូរនិយាយខ្មែរ ប្រើភាសាខ្មែរ និងសរសេរខ្មែរ ដើម្បីលើកតម្កើងភាសាយើង ជាតិយើង!!!